SYNOD O NOWEJ EWANGELIZACJI

SYNOD O NOWEJ EWANGELIZACJI
Jednogłośna aprobata orędzia Synodu Biskupów
Ewangelia w świecie
Synod przedstawia konkretny projekt nowej ewangelizacji. Z jednym pewnikiem: «dla wiary decydująca jest więź, którą zacieśniamy z osobą Jezusa» i aby dać temu świadectwo, należy podchodzić do konkretnego życia dzisiejszych ludzi bez «obmyślania nie wiadomo jakich strategii», ponieważ Ewangelia nie jest «towarem do wylansowania na rynku religii». Właśnie po to, by «wesprzeć i ukierunkować» wszystkie wspólnoty chrześcijańskie w pilnym zadaniu misyjnym – które dotyczy wszystkich indywidualnie – ojcowie synodalni zaaprobowali w piątek 26 października rano orędzie duszpasterskie, nuntius, na zakończenie obrad. Jest to niewątpliwie dokument nowy, jak powiedział kard. Betori — przewodniczący specjalnej komisji synodalnej, odpowiedzialnej za jego redakcję — prezentując go zaraz po zaaprobowaniu w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej. Nowy, ponieważ «nie ogranicza się do globalnych wezwań, ale podzielony jest na części odnoszące się do poszczególnych kontynentów, celowo i wyraźnie wymienionych w porządku alfabetycznym». Prawdą jest bowiem, wyjaśnił, że zwłaszcza w zglobalizowanym świecie refleksja dotyczy całości, lecz prawdą jest również to, że globalizacja nie znaczy uniformizacja. A zatem każda kwestia musi być podejmowana z uwzględnieniem poszczególnych rzeczywistości. Inną cechą dokumentu jest ton, który chciano nadać orędziu: wyraża on wezwanie i zachętę, odzwierciedlając «niezmienny ton wypowiedzi ojców synodalnych». Jest to jeden z elementów cechujących orędzie synodalne, w którym wszyscy ojcowie «tak dalece odnaleźli się i rozpoznali, że zaaprobowali go przez aklamację». Stanowi to przykład, powiedział kard. Betori, komunii wyrażonej w kolegialności Kościoła. W tekście zebrane zostały doświadczenia i propozycje zgromadzenia, dotyczące najbardziej palących problemów. Nie ulegając pesymizmowi i zachęcając do spotkania na wszystkich frontach, w emblematyczny sposób Synod postanowił, by nicią przewodnią orędzia było ewangeliczne opowiadanie o spotkaniu Jezusa z kobietą samarytańską. Również na podstawie doświadczenia synodalnego «Kościół czuje, że musi usiąść obok mężczyzn i kobiet tej epoki i sprawić, by Pan był obecny w ich życiu». Debata w auli w tych dniach jasno pokazała, że wszędzie na świecie odczuwana jest «potrzeba ożywienia wiary, której zagraża usunięcie w cień w kontekstach kulturowych utrudniających jej zakorzenienie w życiu jednostek i obecność w społeczeństwie, jasność jej treści i spójną owocność». Nie ma powodów do pesymizmu, mówią ojcowie: globalizacja, sekularyzacja, stare i nowe formy ubóstwa są wyzwaniami, z którymi trzeba się zmierzyć, traktując je jako możliwości ewangelizacyjne. I «nie chodzi o to, by zaczynać wszystko od początku». Jest jednak oczywiste, że «zmieniony obraz społeczeństwa i kultury» wzywają chrześcijan «do czegoś nowego». Ojcowie synodalni mają na myśli «gościnne wspólnoty, w których wszyscy zepchnięci na margines znajdą swój dom, konkretne doświadczenia jedności». Chodzi w sumie o to, by «w konkretny sposób udostępnić doświadczenia Kościoła, mnożyć studnie, do których należy zapraszać spragnionych mężczyzn i kobiety, aby tam spotykali Jezusa, stworzyć oazy na pustyniach świata». Lecz misja ewangelizacji świata rozpoczyna się dla Kościoła od wezwania do nawrócenia. Poczynając od siebie.