PIĄTEK 25 MARCA ZWIASTOWANIE PAŃSKIE MSZA ŚW. o 17:00

Przesyłamy komunikat dotyczący Aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

W piątek, 25 marca 2002 r. w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. o godz. 17.00, Ojciec Święty Franciszek, podczas nabożeństwa pokutnego w Bazylice św. Piotra w Watykanie, poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. W jedności z papieżem akt ten zostanie dokonany także we wszystkich kościołach w Polsce.

W Archidiecezji Warszawskiej centralnego Aktu Poświęcenia – w imieniu Kardynała Kazimierza Nycza, przebywającego wówczas w Watykanie – dokona Biskup Michał Janocha w archikatedrze Warszawskiej na Starym Mieście w piątek, 25 marca 2022 roku o godz. 17.00.
..............................................................................................
AKT POŚWIĘCENIA
NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w
tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas:
nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko miłosierdzia,
tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej
obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz
nas do Jezusa, Księcia Pokoju.
My
jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce
płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych
podczas wojnach światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte
jako Wspólnota Narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o
poko ju oraz nadzieje ludzi młodych. Staliśmy się chorzy z chciwości,
zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by
sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć
w naszym fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie i gr omadzić broń,
zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspólnego
domu, który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy Ziemski ogród,
grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli
braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni n a wszystkich i wszystko z
wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam,
Panie!
W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajemnicy
nieprawości zła i wojny, Ty, Najświętsza Matko, przypominasz nam, że
Bóg nas nie opuszcza, ale wci ąż patrzy na nas z miłością, pragnąc nam
przebaczyć i nas podnieść. To On dał nam Ciebie a Twoje Niepokalane
Serce uczynił schronieniem dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci
jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet przez najbardziej
skompli kowane dziejowe zakręty.
Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego Serca, my,
Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie
nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź
nam z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas: „Czyż oto nie
jestem tu Ja, twoja Matka?”. Ty wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca
i węzły naszego czasu. W Tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni,
i węzły naszego czasu. W Tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni, że Ty, zwłaszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi prośbami i że Ty, zwłaszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz nam z pomprzychodzisz nam z pomocą.ocą.
Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś
Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w świecie. Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś Mu: „Nie mają świecie. Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś Mu: „Nie mają wina” (wina” (JJ 2, 3). O Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, b2, 3). O Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, bowiem dziś owiem dziś zabrakło nam wina nadziei, zniknęła radość, rozmyło się braterstwo. zabrakło nam wina nadziei, zniknęła radość, rozmyło się braterstwo. Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji.potrzebujemy Twojej matczynej interwencji.
Prz
Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie.yjmij więc, o Matko, to nasze błaganie.
Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie
Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy.wojennej burzy.
Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania.
Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania.
Ty, „Ziemio nieba”, zaprowadź w świecie Bożą zgodę.
Ty, „Ziemio nieba”, zaprowadź w świecie Bożą zgodę.
Ugaś nienawiść, us
Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia.uń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia.
Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego.
Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego.
Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i
Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości.miłości.
Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa.
Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa.
Królowo
Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój.pokoju, wyjednaj światu pokój.
Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca.
Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas przelałeś, sprawią, że znów zakwitnie owa Niech łzy, które za nas przelałeś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina, którą wysuszyła nasza nienawiśdolina, którą wysuszyła nasza nienawiś
. I choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa us
. I choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa usposabia posabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. Niech Twoje którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bolejopuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bolejące Serce ące Serce poruszy nas do współczucia i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad poruszy nas do współczucia i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością.zranioną i odrzuconą ludzkością.
Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus,
Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazując na ucznia obok Ciebie, powiedział Ci: „Oto syn Twój” wskazując na ucznia obok Ciebie, powiedział Ci: „Oto syn Twój”
(
(JJ 19,19, 26): w ten sposób26): w ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas. Następnie do zawierzył Tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do każdego z nas, rzekł: „Oto Matka twoja” (w. 27). Matko, ucznia, do każdego z nas, rzekł: „Oto Matka twoja” (w. 27). Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod godzinie ludzkość, wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I krzyżem. I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, gi dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, łód, niesprawiedliwość i nędzę.niesprawiedliwość i nędzę.
My zatem, Matka Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i
My zatem, Matka Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i mktórego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i iłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkierodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje j, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata.świata.
Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen.Amen.