20 LISTOPADA 2016 XXXIV niedziela zwykła. Uroczystość Chrystusa Króla - Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
–       W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!
–       W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
–       W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
–       W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
–       W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
–       W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
–       W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
–       W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
–       Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ¬– Chryste nasz Królu, dziękujemy!
–       Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
–       Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
–       Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
–       Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
–       Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
–       Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
–       Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
–       Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
–       Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

*  *  *

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
 


20 LISTOPADA 2016  XXXIV niedziela zwykła. Uroczystość Chrystusa Króla
(2 Sm 5,1-3)
Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: Oto myśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, tyś odbywał wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud - Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.
(Ps 122,1-2.4-5)
REFREN: Idźmy z radością na spotkanie Pana
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.
Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.
(Kol 1,12-20)
Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez Krew Jego Krzyża.
(Mk 11,10)
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.
(Łk 23,35-43)
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.

 


Rycerze Chrystusa Króla na manowcach Kościoła - jest ich kilka tysięcy
• Sobota (19 listopada) to dzień ogłoszenia Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
• Najbarwniejszą grupą na uroczystościach w Krakowie będą Rycerze Chrystusa Króla, którym przewodzi suspendowany ks. Piotr Natanek
• "Rycerzy" jest w Polsce i na świecie ok. 4 tysięcy

W sobotę 19 listopada odbędzie się w Krakowie-Łagiewnikach Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Z kolei w niedzielę w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata będzie można tego aktu - i zapewne odbędzie się to w wielu kościołach - dokonać we wszystkich świątyniach w Polsce. Akt ten jest zwieńczeniem jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. W uroczystości ma uczestniczyć prezydent Andrzej Duda. Treść aktu została przygotowana przez Episkopat, ale nie powstałaby on, gdyby nie zrodziły się ruchy intronizacyjne, które są dziś na manowcach Kościoła.

Dziś twarzą ruchu intronizacyjnego jest ks. Piotr Natanek, a najbardziej zagorzali zwolennicy intronizacji to Rycerze Chrystusa Króla, którzy w tego zbuntowanego duchownego są wpatrzeni. Zbuntowanego, bo ksiądz ten wciąż jest obłożony karą suspensy - nie ma prawa pełnić funkcji kapłańskich, ale cały czas to czyni.

Zbudował własną "pustelnię" w rodzinnej wsi Grzechynia, gdzie prowadzi ośrodek rekolekcyjny Pustelnia Niepokalanów. Dzieje się to wbrew kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi. Wedle kurii ks. Natanek "ostentacyjnie okazuje nieposłuszeństwo" swojemu biskupowi - to jednak nie przeszkadza wiernym gromadzić się wokół niego. W internetowej telewizji ks. Natanka modlitwy są nadawane non stop, co tylko przyciąga kolejnych sympatyków.

- Ks. Piotr Natanek cały czas jest obłożony karami kościelnymi, do których się nie stosuje, mimo upomnień ze strony księdza kardynała. Dziś wygląda to tak: mimo że nie powinien celebrować mszy świętej jako ksiądz katolicki, to jednak to robi, jeszcze nagłaśnia za pomocą swojej strony internetowej. Tak jest od lat - mówi WP ks. Piotr Studnicki, rzecznik Archidiecezji Krakowskiej.

Podstawą do tak jasnego postawienia sprawy jest raport komisji powołanej przez kardynała Stanisława Dziwisza do zbadania nauczania i kazań ks. Natanka.

W dokumencie z 2014 r. można przeczytać, że ks. Piotr Natanek wierzy w swoją misję ratowania Kościoła i przesącza tę wiarę własnymi pomysłami. W opinii o duchownym podkreślono, że faworyzuje on mieszkającą w jego pustelni w Grzechyni Agnieszkę Jezierską, która - jak utrzymują ks. Natanek i ona sama - spisuje kolejne tomy swoich prywatnych objawień. Ks. dr Józef Morawa stwierdził, że rzekoma mistyczka w istocie po prostu fantazjuje. Natanek mówi jednak o "internetowym połączeniu z niebem".

To jednak wokół ks. Natanka gromadzi się ruch intronizacyjny. Ale to nie on jest jego twórcą - idea ma bowiem kilka wieków tradycji. W ostatnich dziesięcioleciach jednym z jego najważniejszych propagatorów był ks. Tadeusz Kiersztyn, który zmarł tragicznie w wypadku samochodowym w roku 2012.

Początkowo poważany i cieszący się zaufaniem kardynała Franciszka Macharskiego duchowny zaczął głosić konieczność ogłoszenia Jezusa Królem Polski - i to przez parlament. Sprawa nabrała więc też politycznego kolorytu. Za intronizacją bardzo mocno opowiadał się m.in. nieżyjący już poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Górski. Ks. Kiersztyn wszedł z czasem w konflikt z kurią krakowską, oskarżał władze kościelne wręcz o zaparcie się wiary. W 1999 r. odszedł z zakonu, ale pozostał księdzem. Kiersztyn - podobnie jak teraz ks. Natanek - prowadził swój ośrodek rekolekcyjny - w Szczyglicach.

Ks. Natanek okopał się w swojej Grzechyni, wśród wiernych sobie ludzi w czerwonych płaszczach z wizerunkiem koronowanego Jezusa, ale nie koroną cierniową, tylko złotą. Wedle ich własnej deklaracji Rycerzy Chrystusa Króla jest 2822 w Polsce i kolejnych 1179 za granicą.

- Mobilizują się i zapewne będą obecni na uroczystościach związanych z Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Na pewno wszyscy ich zobaczą. Ks. Natanek mobilizuje swoich sympatyków i to będzie może kilkaset osób. Nie są ani bardzo głośni i liczni, ale na pewno barwni i zawsze wzbudzają zainteresowanie - słyszymy od jednego z krakowskich księży.

Z kolei rzecznik Archidiecezji Krakowskiej wskazuje, że w Akcie nie ma słowa "intronizacja", co było dla "rycerzy" bardzo ważne. A dlaczego nie ma? - Bo nie ma potrzeby stawiania Boga na tronie - on przecież od zawsze tam jest - wyjaśnia ks. Studnicki.

Członków ruchu intronizacyjnego zawsze wyróżniają ich charakterystyczne płaszcze - to prawda. Bywali oni obecni na marszach w obronie Telewizji Trwam. Organizują też własne marsze na rzecz intronizacji. A jeśli jest pielgrzymka do Częstochowy albo Kalwarii Zebrzydowskiej, to jadą, ściągając na siebie uwagę fotoreporterów. Rzym też ich widział.

Mają jednak swój własny "osobisty akt intronizacji Chrystusa Króla Polski". "Wykonuj nade mną i nad Polską wszystkie Twe prawa. Zobowiązuję się użyć wszystkich moich sił, aby, mój Królu i Królu Polski, zatryumfowały na tej ziemi Twoje Boskie prawa i prawa twojego Kościoła" - czytamy w nim.

O tym, że intronizacja ma uratować świat, sam Natanek jest święcie przekonany. - Od przeszło siedemdziesięciu lat Niebiosa wołają o dokonanie Intronizacji, ogłoszenia Jezusa Królem, jako podstawowego warunku dla ocalenia świata - pisała w jednym ze swoich niezliczonych tekstów.

20 LISTOPADA 2016  XXXIV niedziela zwykła. Uroczystość Chrystusa Króla - Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana